مقاله بررسی اصول حسابداری در شركتها و سازمانها

در 31 صفحه ورد قابل ویرایش عملكرد هر شركتی جهت جمع آوری و ردیابی اطلاعات مالی خود ملزم به رعایت اصول حسابداری می باشد. اصول برمبنای چارچوب های مفهومی و دستورالعمقاله بررسی اصول حسابداری در شركتها و سازمانها|40090991|gj|تحقیق بررسی اصول حسابداری در شركتها و سازمانها ,پژوهش بررسی اصول حسابداری در شركتها و سازمانها ,مقاله بررسی اصول حسابداری در شركتها و سازمانها ,دانلود تحقیق بررسی اصول حسابداری در شركتها و سازمانها ,بررسی اصول حسابداری در شركتها و سازمانها ,اصول حسابداری ,شركتها و سازمانها
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقاله بررسی اصول حسابداری در شركتها و سازمانها می باشد.

در 31 صفحه ورد قابل ویرایش


عملكرد

هر شركتی جهت جمع آوری و ردیابی اطلاعات مالی خود ملزم به رعایت اصول حسابداری می باشد. اصول برمبنای چارچوب های مفهومی و دستورالعملهای اجرایی از سوی سازمان های فنی حسابرسی پیشنهاد می گردد كه موجبات یكنواختی و
استاندارد شدن حسابها گردد. طبق این دستورالعمل كه اجرای آن از سوی شركتها الزامی است هز ینه ها نیز جایگاهی خاص دارد. عملكرد مركز بنابراین قاعده به تفكیك سال با دو عنوان هزبنه های اداری و تشكیلاتی و هزینه های تولیدی بشرح زیر طبقه بندی گردیده است. این هزینه ها وضعیت موجود را نشان می دهد كه در مدل فعالیتی
بطور كلی دگرگون گردیده است.

جمع آوری هزینه ها:

مرحله بعد از تحلیل فعالیتها اقدام به جمع آوری هزینه بوده است. اطلاعات هزینه ای مربوط به سالهای 1379 و 1380 و 1381 می باشد كه شامل حدود 2500 سند بوده كه در دو بخش اعتبارات داخلی و ملی تقسیم و نگهداری می شده است. جمع آوری
هزینه ها با مراجعه به تراز كل و معین جهت تعیین سقف هزینه آغاز و سپس با اقدام به سندرسی و با كمك از كارشناسان شاغل در كارگاه اعم از مالی و تخصصی به تفكیك هزینه در غالب هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی شد. برمبنای فعالیت تكثیر و فعالیت پرورش طبقه بندی گردید.هزینه های پرسنلی:

با عنایت به زمان تكثیر و نفرات شاغل در امر تكثیر اقدام به استخراج هزینه های پرسنلی گردید كه با استخراج هزینه های تكثیر و تسهیم هزینه های سایر قسمتها كه در امر تكثیر مشاركت نمودند مابقی هزینه ها را به بخش پرورش اختصاص داده شد.هزینه های غیرپرسنلی:

بخش عمده هزینه ها كه درصد كمی از كل هزینه ها را نیز به خود اختصاص داده است مربوط به هزینه های غیرپرسنلی است. استخراج اطلاعات غیرپرسنلی نیز برمبنای
هزینه های مستقیم تكثیر و پرورش و هزینه های مشترك كه متناسب با فعالیت تسهیم گردیده استخراج و طبقه بندی گردید. از مشكلات عمده جمع آوری هزینه ها، مشكل دسترسی به اسناد هزینه های ملی بوده است كه بدلیل اجازه در انجام هزینه تا پایان تیرماه سال بعد دستیابی به آن مقدور نبوده است و این امر جمع آوری اطلاعات را كه از مراحل اصلی كار بود برای اطلاعات سال 1381 مشكل نمود و موجبات تأخیر در تهیه تحقیق گردید. ضمناً در طبقه بندی هزینه های غیرپرسنلی هزینه های غیرمرتبط از مجموع هزینه ها كسر و مابقی بعنوان هزینه در فعالیتها گنجانیده شده است. وجود مغایرت در عملكرد و فعالیت ناشی از مورد اخیر است.ردیابی هزینه ها تا فعالیت ها:

مرحله سوم چگونگی انجام كار ردیابی هزینه ها تا فعالیت ها می باشد كه شاید از عوامل اصلی محركهای هزینه می باشند كه با مراجعه به هزینه ها رابطه مستقیم فعالیت با هزینه معلوم می گردد و بنحوی كه مثلاً در صورت عدم خرید هیپوفیز جهت فعالیت تكثیر این بخش از كار با مشكل روبرو می گردد. پس می توان چنین بیان نمود كه هزینه ها موجبات فعالیت و در مقابل فعالیت ایجاد هزینه نموده است.ارزیابی اقدامات انجام شده:

اطلاعات طبقه بندی شده هدف اصلی تحقیق را كه موجبات تهیه و استخراج بهای تمام شده فعالیت تكثیر را نشان دهد تأمین نموده است. لیكن زمینه مقایسه آن را با برآورد شیلات كه بصورت مكتوب و مدون فرآهم آورد وجود ندارد. با این وجود شاید این تحقیق اولین مكتوب باشد كه اقدام به تعیین بهای تمام شده هر قطعه لارو تولیدی
ماهی سفید در كارگاه شهید انصاری رشت نموده است، اگرچه افزایش دقت در تعیین بهای تعیین شده نیازمند یك كار كارشناسی بلندمدت به همراه تیمی متشكل از تخصصهای گوناگون به همراه حسابدار فعالیت می باشد لیكن اطلاعات استخراج شده چون مبنای واقعی دارند لذا از ضریب اطمینان بالایی برخوردارند.

مقدمه

با استخراج اطلاعات مندرج در فصل چهارم به این جمع بندی می رسیم كه بهای تمام شده هر قطعه از لاروهای تكثیر شده در مركز متناسب با تعداد مولدین صید و
تخم گیری شده متفاوت می باشد. لیكن برای انجام كار واگذار شده به مركز می بایستی هزینه های ثابتی صورت پذیرد كه در صورت كاهش و یا افزایش تعداد مولدین این مبلغ با درصدی كم و یا زیاد می گردد. وابستگی تولید به صید مولد از مهمترین عوامل فعالیت تكثیر می باشد هرچند كه سالانه بخشی از لاروها از رودخانه های شرق مازنداران به این مركز ارسال می گردد ولی مشكلات و معضلات اصلی كه مانع از تكثیر رودخانه ای ماهی سفید می گردد عبارتند از مسائل خاص اجتماعی منطقه كه موجب برداشت صیادان رودخانه ای در زمانهای خاص می گردد و یا برداشت بی رویه و نامنظم آب رودخانه ها جهت مصارف كشاورزی و آلودگی آب ناشی از لجنی شدن بستر رودخانه ها بعلت كاهش شدید و دبی آب، برگشت پساب كشاورزی، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها و عدم دخالت سازمانهای ذیربط در حریم رودخانه ها و كمبود شدید آب رودخانه در زمان رهاسازی بچه ماهی از بزرگترین موانع صید مولد می باشد. امید است كه با درك رابطه متقابل بتوان طبیعت را به سود دهی و انسان را به
سود خواهی معقول بهینه نمود.نتایج تحقیق

به منظور ارزیابی نتایج تحقیق می توان از تحلیل ارزش افزوده و یا تحلیل هزینه / فایده می توان برای ارزیابی نتایج استفاده نمود. هرچند اینگونه تحلیل ها در سطح كلان در طراحی ABC پیش بینی گردیده ولی از آنجایی كه تولیدات برای دولت درآمد عینی ایجاد نمی كند و صرفاً منافع آن در قالب ارزش افزوده نصیب بخش صیادی كشور
می شود فعالیت این كارگاه دارای توجیه می باشد. دلیل این مدعا آمار صید ماهی سفید در چند سال گذشته می باشد كه در دهه قبل به حداقل و هم اكنون با بازسازی ذخایر،
رو به افزایش می باشد. این موضوع در بخش تكثیر بدلیل نیاز به كنترلهای كارشناسی و جلوگیری از بیمار شدن نسل ماهیان در زمان تكثیر كه ممكن است از طریق ماهیان آلوده موجبات تكثیر و رهاسازی آن انجام شود می بایستی از طریق بخش دولتی و یا با نظارت بیشتر دولت در بخش خصوصی انجام شود با مراجعه به جدول خرید هر قطعه بچه ماهی انجام شده از بخش خصوصی (با مصاحبه با كارشناسان علوم شیلاتی این پیشنهاد ارائه شده است ) اما در فعالیت پرورش و با مقایسه خرید بچه ماهی از بخش خصوصی و بهای تمام شده در سالهای 81-79 استخراج شده از اطلاعات واقعی چنین بنظر می رسد كه پرورش از سوی كارگاه با خرید از بخش خصوصی تفاوت محسوسی ندارد مضافاً اینكه با ادامه فعالیت كارگاه پاره ای از سیاستهای دولت قابل اعمال می باشد.