تحقیق بررسی فناوری اطلاعات وروش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

دانلود تحقیق با موضوع بررسی فناوری اطلاعات وروش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت، در قالب Word و در 101 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب فصل اول : کلياتحقیق بررسی فناوری اطلاعات وروش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت|39019115|gj|تحقیق خلاقيت,تحقیق در مورد خلاقيت,دانلود تحقیق خلاقيت,پروژه خلاقيت,مقاله خلاقيت,پایان نامه پیرامون خلاقيت,تحقیق روانشناسی خلاقيت,تحقیق روانشناسی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق بررسی فناوری اطلاعات وروش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع بررسی فناوری اطلاعات وروش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت،
در قالب Word و در 101 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب
فصل اول : کليات
موضوع ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق
ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق
ـ روش ﺗﺤﻘﻴق
ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق
ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق
ـ مفاﻫﻴﻢ کلی
فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق
ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ
ـ برخی از نتايج تحقيق بين المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش
ـ استراتژی آموزش الکترونيکی در کشورهای اروپايی
ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران
ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پيشرفت تحصيلی
ـ رابطه خلاقيت و نبوغ با بيماريهای روانی
ـ خلاقيت در سطح اجتماعی
ـ دانش
فصل سوم : مزايا و محدوديت های سيستم های رايانه
ـ رايانه ماشين دلهره آور
ـ محدوديت های رايانه
ـ آموزش برنامه ای
ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای
ـ نتايج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای
ـ ماشين آموزشی
ـ آموزش به کمک رايانه
ـ مزايای آموزش رايانه ای
ـ زمينه های تسهيل کننده توسعه ICT در آموزش و پرورش
ـ يادگيری راهی به سوی پرکردن شکاف ديجيتالی
فصل چهارم : داده های آماری
ـ ابزار جمع آوری
ـ روش جمع آوری اطلاعات
ـ يافته های تحقيق
ـ جدول شماره ۱
ـ نمودار شماره ۱
ـ جدول شماره ٢
ـ نمودار شماره ٢
ـ جدول شماره ٣
ـ نمودار شماره ٣
ـ جدول شماره ٤
ـ نمودار شماره ٤
ـ جدول کل
ـ نمودار کل
فصل پنجم : وارسی فرضيات و نتيجه گيری
ـ تجزيه و تحليل يافته ها
ـ نتيجه گيری
فصل ششم : اراﺋﻪ پيشنهادها و راهکارها
ـ فيلتر کردن راهی برای ايجاد محيط سالم در اينترنت
ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اينترنت
ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهينه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش . . .
ـ آموزش الکترونيکی برای معلمان
ـ ديدگاه آرمانی
ـ توصيه ها
ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رايانه ای
ـ شرايط اجرايی
٭ پيوست ها
٭ منابع
بخشی از متن تحقیق :

چکيده :
در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد . توليد اطلاعات ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سايه وجود رايانه و اينترنت شکل تازه ای به خود گرفته است به طوري که نمی توان از تأثير اين ابزار بر انسان چشم پوشيد و ابعاد مثبت آن را در بروز استعدادها و خلاقيت ها ناديده گرفت.
با توجه به تأثير بسيار زياد اين ابزار بر دانش آموزان و کم توجهی معلمين و مسؤولين به اين امر مهم ، می بايست کارهای تحقيقی و پژوهشی زيادی انجام گيرد تا همگان به اهميت اين تغيير و تحول پی ببرند .
بررسی آثار رايانه بر رشد خلاقيت دانش آموزان و معرفی شيوه های مؤثر و مفيد کاربرد آن در بروز خلاقيت تحقيقات گسترده ای را می طلبد که با يک برنامه محدود امکان نتيجه گيری درست و دقيق محال می نمايد و لازم است شاخص های گوناگونی مورد توجه قرار گيرند .
در اين پژوهش ابتدا به تعريف واژه خلاقيت از ديدگاه صاحبنظران پرداخته شده است . سپس عوامل مؤثر در بروز خلاقيت ، رايانه به عنوان ابزار آموزشی ، فوايد و اهميت استفاده
از رايانه ، علت عدم کاربرد چشمگير رايانه در آموزش و پرورش ، ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و استفاده از اينترنت و مهمتر از همه روش های مؤثر کاربرد رايانه در بروز خلاقيت و . . . مورد بررسی قرارگرفته است .
بر مبنای موضوع پژوهش به ارائه و اجرای پرسشنامه ای کوتاه مبادرت ورزيده شده است .
در پايان توصيه ها ، موانع و مشکلات و شرايط اجرايی کاربرد رايانه در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است .
اميد است که در آينده ای بسيار نزديک به نقش اين ابزار مهم بيشتر از حال توجه گردد و تحقيقات گسترده ای توسط طالبان علم و پيشرفت انجام گيرد ....