تحقیق در مورد اندازه گيري ضرايب فعاليتهاي محلولهاي الكتروليت

قسمتی از متن: 1- مقدمه روشهاي تجربي متفاوتي جهت اندازه گيري ضرايب فعاليت محلولهاي الكتروليت مورد استفاده قرار گرفته است. اين روشها به دو بخش تقسيم مي شوند بخش اتحقیق در مورد اندازه گيري ضرايب فعاليتهاي محلولهاي الكتروليت|39016956|gj|مقاله در مورد اندازه گيري ضرايب فعاليتهاي محلولهاي الكتروليت,تحقيق درباره اندازه گيري ضرايب فعاليتهاي محلولهاي الكتروليت,پاورپوينت اندازه گيري ضرايب فعاليتهاي محلولهاي الكتروليت,پروژه اندازه گيري ضرايب فعاليتهاي محلولهاي الكتروليت
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق در مورد اندازه گيري ضرايب فعاليتهاي محلولهاي الكتروليت می باشد.

قسمتی از متن:
1- مقدمه
روشهاي تجربي متفاوتي جهت اندازه گيري ضرايب فعاليت محلولهاي الكتروليت مورد استفاده قرار گرفته است. اين روشها به دو بخش تقسيم مي شوند بخش اول شامل روشهايي است كه انحراف فعاليت جسم حل شده با معادله گيبس دو هم را اندازه گيري مي كند و بخش دوم شامل روشهايي است كه مستقيماً فعاليت جسم حل شده را اندازه گيري مي كند. بخش اول شامل چهار روش كه عبارتند از: 1- تنزل نقطه انجماد 2- افزايش نقطه جوش 3- تنزل فشار بخار 4- ايزوپيستيك يا تعادل فشار بخار.
بخش دوم شامل چهار روش: 1- نيروي الكتروموتوري سلهاي گالواني با اتصال مايع 2- نيروي الكتروموتوري با انتقال 3- حلاليت 4- نفوذ از اين روشها روش پايداري براي نمكهاي كم محلول قابل كاربرد است.
انرژي آزاد گيبس يكي از مهمترين توابع در تعادل فازي است كه برحسب درجه حرارت و تركيب درصد اجزاء تشكيل دهنده محلول است. وقتي كه محلول ما از حالت ايده آل انحراف داشته باشد مثلاً در يك محلول الكتروليت براي تابع انرژي گيبس اضافي داريم: