تحقیق در مورد اصول حسابداري در شركتها و سازمانها

قسمتی از متن: عملكرد هر شركتي جهت جمع آوري و رديابي اطلاعات مالي خود ملزم به رعايت اصول حسابداري مي باشد. اصول برمبناي چارچوب هاي مفهومي و دستورالعملهاي اجرايي تحقیق در مورد اصول حسابداري در شركتها و سازمانها|39016387|gj|مقاله در مورد اصول حسابداري در شركتها و سازمانها,تحقيق درباره اصول حسابداري در شركتها و سازمانها,پاورپوينت اصول حسابداري در شركتها و سازمانها,پروژه اصول حسابداري در شركتها و سازمانها
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق در مورد اصول حسابداري در شركتها و سازمانها می باشد.

قسمتی از متن:
عملكرد
هر شركتي جهت جمع آوري و رديابي اطلاعات مالي خود ملزم به رعايت اصول حسابداري مي باشد. اصول برمبناي چارچوب هاي مفهومي و دستورالعملهاي اجرايي از سوي سازمان هاي فني حسابرسي پيشنهاد مي گردد كه موجبات يكنواختي و
استاندارد شدن حسابها گردد. طبق اين دستورالعمل كه اجراي آن از سوي شركتها الزامي است هز ينه ها نيز جايگاهي خاص دارد. عملكرد مركز بنابراين قاعده به تفكيك سال با دو عنوان هزبنه هاي اداري و تشكيلاتي و هزينه هاي توليدي بشرح زير طبقه بندي گرديده است. اين هزينه ها وضعيت موجود را نشان مي دهد كه در مدل فعاليتي
بطور كلي دگرگون گرديده است.