تأثير گزارشگری مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

چکیده پایان نامه: روند پرشتاب دگرگونیهای صورت گرفته در حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده، به گونهای تأثير گزارشگری مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري|39013863|gj|گزارشگری مالي تحت وب ,گزارش تحت وب,حسابداری تحت وب,تفاوت حسابداری سنتی با مدن,حسابداری تحت وب در ایران,ويژگي‌هاي كيفي,اطلاعات حسابداري,تحقیق گزارشگری مالي تحت وب,تحقیق پیرامون گزارشگری مالي تحت وب ,دانلود مقاله گزارشگری مالي تحت وب ,پایان ن
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تأثير گزارشگری مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري می باشد.

چکیده پایان نامه:
روند پرشتاب دگرگونیهای صورت گرفته در حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده، به گونهای که برای مثال در حوزهی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که میتواند تأثیر بسزائی بر تصمیمگیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد، پژوهشگر سعی در ارزیابی تأثیر این نوع گزارشگری بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری دارد و برای این منظور فرضیههایی به شرح زیر طراحی میگردد:
فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگیهای کیفی اطلاعات را برای تصمیمگیرندگان تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیه فرعی 1: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیمگیری افزایش میدهد.
فرضیه فرعی 2: گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در تصمیمگیری میکاهد.
فرضیه فرعی 3: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیمگیری افزایش میدهد.
فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه میباشند.
برای جمعآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینهای در بین جامعه آماری توزیع شد، آنگاه اطلاعات جمعآوری شده با نرمافزار SPSS11/5 با آزمون آماری X2 (خی دو) در سطح اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل گردید. فرضیات اصلی اول، فرعی 1، فرعی 2 و فرعی 3 مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه اصلی دوم رد شد.

فهرست:
فصل اول: کليات پژوهش

1-1 ديباچه
1-2 بيان مسئله و علل برگزيدن موضوع پژوهش
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش
1-4 هدف پژوهش
1-5 نوع طرح پژوهش
1-6 فرضيات پژوهش
1-7 روش پژوهش
1-8 جمع آوری اطلاعات
1-9 ابزار اندازه گيري اطلاعات
1-10 قلمرو پژوهش
1-11 محدوديت های پژوهش
1-12 واژگان تخصصی پژوهش
1-13 ساختار پژوهش
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
گفتار اول: حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني
2-1 ديباچه
2-1-1 حسابداري و پيرامون آن
2-1-2 هدف هاي صورتهاي مالی
2-1-3 نقش صورتهاي مالي اساسي درتحقق اهداف حسابداري وگزارشگري
2-1-4 اهداف حسابداري
2-1-5 گزارش هاي حسابداري
2-1-6 صورتهاي مالي و گزارشگري مالي
2-1-7انواع گزارشهاي مالي
2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهاي مالي
2-1-9 ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري
گفتار دوم: گزارشگري مالي تحت وب
2-2 ديباچه
2-2-1 تاريخچه اينترنت
2-2-2 وضعيت کنوني اينترنت در ايران و جهان
2-2-3 محدوديت هاي گزارشگري مالي سنتي
2-2-4 لزوم مدل جديد گزارشگري مالي
2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگري مالي تحت وب
2-2-6 انگيزه هاي موجود براي گزارشگري مالي تحت وب
2-2-7 ريسک هاي ذاتي در گزارشگري مالي تحت وب
2-2-8 زبان علامت گذاري فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF)
گفتار سوم: زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL)
2-3 ديباچه
2-3-1 تاريخچه XBRL
2-3-2 تعريف XBRL
2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL
2-3-4 XBRL چگونه کار مي کند
2-3-5 فرايند XBRL
2-3-6 تاثيرات XBRL بر حسابرسي
2-3-7 XBRL و استانداردهاي حسابداري
گفتار چهارم : پيشينه پژوهش
2-4 پژوهشهاي برون از کشور
2-5 پژوهشهاي درون کشور
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 ديباچه
3-2 جامعه آماري
3-3تعيين حجم نمونه
3-4 فرضيه هاي پژوهش
3-5 روش پژوهش
3-6 جمع آوری اطلاعات
3-7 ابزار اندازه گيري اطلاعات
3-8 روايي و پايايي پرسشنامه
3-8-1 روايي پرسشنامه
3-8-2 پايايي پرسشنامه
3-10 آماره آزمون
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 ديباچه
4-2 اطلاعات جمعيت شناسي
4-3 آزمون فرضيه ها
4-3-1 آزمون فرضيه اصلي اول
4-3-2 آزمون فرضيه فرعي 1
4-3-3 آزمون فرضيه فرعي 2
4-3-4 آزمون فرضيه فرعي 3
4-3-5 آزمون فرضيه اصلي دوم
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1 ديباچه
5-2 بحث و نتيجه گيري
5-2-1 نتيجه گيري براساس فرضيه اصلي اول
5 -2-2نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي
5-2-3 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي 2
5-2-4 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي 3
5-2-5 نتيجه گيري براساس فرضیه اصلي دوم
5-3 پيشنهادهاي کاربردي در راستاي پژوهش
5-4 پيشنهادها براي پژوهشهاي آتي