بررسی حسابداري دولتي (موانع و راهكارها)

مقدمه: نقش اساسي حسابداري دولتي ارائه اطلاعاتي است كه استفاده كنندگان را در ارزيابي مسئوليت پاسخگويي و تصميم گيري هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ياري دهد و اصول وبررسی حسابداري دولتي (موانع و راهكارها)|39013029|gj|حسابداری,مالی,دولتی,Governmental Accounting,تحقیق در مورد Governmental Accounting,اصول حسابداری,حسابداری صورتهای مالی,تحقیق حسابداری دولتی,دانلود پایان نامه حسابداری,گزارشگری مالی دولتی,پروژه حسابداری دولتی,حسابداری دولتی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی حسابداري دولتي (موانع و راهكارها) می باشد.

مقدمه:
نقش اساسي حسابداري دولتي ارائه اطلاعاتي است كه استفاده كنندگان را در ارزيابي مسئوليت پاسخگويي و تصميم گيري هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ياري دهد و اصول و استانداردهاي حسابداري دولتي اكثر كشورهاي جهان نيز حول محور تأمين نياز اطلاعاتي جهت پاسخگويي به مراجع پاسخ خواه يا مردم مي گردد.
اصولاً سيستمها و روشهاي حسابداري بخش عمومي نيز كه در جهت اعتلاي اهداف گزارشگري مالي و با الهام از اصول و استاندارهاي بخش عمومي تدوين و اجراء مي گردد بايد اطلاعاتي را فراهم كند تا از يكطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملكرد پاسخگو (دولت) را ارزيابي نمايند و از سوي ديگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم براي پاسخگوئي را در اختيار دارد.
در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مردم انتخاب مي شوند و در نهايت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئوليت پاسخگوئي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق را به صورت اظهارات علني و از طريق مذاكرات عمومي با ايشان و نمايندگان ايشان، دريافت نمايند لذا گزارشگري مالي به عنوان يكي از اشكال علني انتقال حقايق، نقن اساسي در انجام وظيفه مسئوليت پاسخگوئي، اطلاعاتي را براي شهروندان فراهم نمايد تا از طريق آن عملكرد دولت را در چارچوب محدوديت هاي قانوني مصوب نمايندگان، ارزيابي نمايند.

فهرست:
فصل اول
۱-۱) مقدمه
۱-۲) طرح مسئله
۱-۳) هدف تحقیق
۱-۴) اهمیت موضوع
۱-۵) فرضیه های تحقیق
۱-۶) پیشینه تحقیق
۱-۷) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی
فصل دوم
۲-۱) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
۲-۲) استفاده کنندگان حسابداری دولتی
۲-۳) مبنای حسابداری
۲-۳-۱) مبنای نقدی
۲-۳-۲) مبنای تعهدی کامل
۲-۳-۳) مبنای نیمه تعهدی
۲-۳-۴) مبنای تعهدی تعدیل شده
۲-۳-۵) مبنای نقدی تعدیل شده
۲-۴) اصول بنیادی حسابداری دولتی
۲-۴-۱) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی
۲-۴-۲) اصل حسابهای مستقل
۲-۴-۲-۱) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل
۲-۴-۲-۲) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی
۲-۴-۲-۲-۱) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
۲-۴-۲-۲-۱) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه
۲-۴-۲-۲-۳) حسابهای مستقل برای وجوه امانی
۲-۳-۴) اصل تعداد حسابهای مستقل
۲-۴-۴) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای
۲-۴-۵) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت
۲-۴-۶) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت
۲-۴-۷) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه‌ای
۲-۴-۸) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه
۲-۴-۹) اصل گزارشگری مالی سالانه
۲-۵) رابطه حسابداری دولتی و بودجه
۲-۶) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی
۲-۷) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی
۲-۸) دامنه مسئولیت پاسخگوئی
۲-۹) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی
۲-۱۰) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران
۲-۱۱) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی
۲-۱۲) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران
فصل سوم
۳-۱) مقدمه
۳-۲) جامعه آماری
۳-۳) روش نمونه‌گیری
۳-۴) ابزار اندازه‌گیری
۳-۵) روش جمع‌آوری اطلاعات
۳-۶) روش آماری مورد استفاده در تحقیق
فصل چهارم
۴-۱) مقدمه
۲-۴) فرضیه‌های تحقیق
۴-۲-۱) فرضیه اصلی تحقیق
۴-۲-۲) فرضیه فرعی تحقیق
۴-۲-۲-۱) فرضیه فرعی شماره یک
۴-۲-۲-۲) فرضیه فرعی شماره دو
۴-۲-۲-۲) فرضیه فرعی شماره سه
۴-۳) آزمون آماری فرضیه‌ها
۴-۳-۱) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها
۴-۳-۲) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت
۴-۳-۲-۱) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک
۴-۳-۲-۲) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو
۴-۳-۲-۳) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه
۴-۳-۲-۴) آزمون t برای فرضیه اصلی
۴-۴) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیه‌ها
فصل پنجم
۵-۱) مقدمه
۵-۲) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یک
۵-۳) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو
۵-۴) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه
۵-۵) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق
۵-۶) نتیجه‌گیری کلی
۵-۷) پیشنهادات
۵-۸) منابع و مأخذ
۵-۹) پیوستها