پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 6 گزارش عملکرد مالي

قسمتی از متن: بخشهاي متعدد فعاليتهاي واحد تجاري داراي ويژگيهايي است که از نقطه نظر ثبات، مخاطره و قابليت پيش بيني با هم متفاوت است و اين امر افشاي جداگانه اجزايپاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 6 گزارش عملکرد مالي|39012923|gj|گزارش عملكرد مالي,اجزاي تشکيل دهنده عملکرد مالي,توقف يک بخش از واحد تجاري,صورت سود و زيان,دانلود پاورپوینت در مورد حسابداری,دانلود پاورپوینت حسابداری,پاورپوینت گزارش مالی,دانلود پاورپوینت گزارش عملكرد مالي,صورت سود و زيان,اقلام استثنايي,نحو
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 6 گزارش عملکرد مالي می باشد.

قسمتی از متن:
بخشهاي متعدد فعاليتهاي واحد تجاري داراي ويژگيهايي است که از نقطه نظر ثبات، مخاطره و قابليت پيش بيني با هم متفاوت است و اين امر افشاي جداگانه اجزاي تشکيل دهنده عملکرد مالي را در صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع ايجاب مي کند.

فهرست:
اجزاي تشکيل دهنده عملکرد مالي
توقف يک بخش از واحد تجاري
تغيير در برآوردهاي حسابداري
صورت سود و زيان
طبقه بندي بر مبناي کارکرد هزينه
طبقه بندي برمبناي ماهيت هزينه
حساب سود وزيان انباشته
اقلام استثنايي
نحوه انعکاس
توقف يک بخش از واحد تجاري
نحوه ايجاد ذخيره براي عمليات متوقف شده
نحوه انعکاس در صورتهاي مالي
افشاي اطلاعات در يادداشتهاي توضيحي
ماليات اقلام غيرمترقبه
نحوه برخورد
اقلام غير مترقبه
تغيير در برآوردهاي حسابداري
تغيير در برآوردهاي حسابداري
دلايل تغيير در رويه هاي حسابداري
آثار مالي تغيير در رويه هاي حسابداري
اشتباهات اساسي
صورت سود و زيان
طبقه بندي بر مبناي کارکرد هزينه
حساب سود وزيان انباشته
تغييرات حقوق صاحبان سهام