پروژه حسابداري مالي (حسابداری استهلاک)

چكيده : بهاي تمام شده گزارش شده يك محصول معمولا شامل بهاي تمام شده تاريخي است كه در حقيقت منعكس كننده سرمايه گذاري هاي قبلي در ظرفيت توليد مي باشند. ما به بررسيپروژه حسابداري مالي (حسابداری استهلاک)|39012113|gj|پروژه کارشناسی حسابداري مالي ,حسابداری استهلاک,پروژه عملی حسابداری استهلاک,تحقیق در مورد حسابداری استهلاک,تعريف استهلاك ,انواع استهلاك ,روش هاي محاسبه استهلاك ,استهلاك و سود,تحقیق در مورد استهلاک در حسابداری,استهلاک حسابداری,مقاله حسابداری
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پروژه حسابداري مالي (حسابداری استهلاک) می باشد.

چكيده :
بهاي تمام شده گزارش شده يك محصول معمولا شامل بهاي تمام شده تاريخي است كه در حقيقت منعكس كننده سرمايه گذاري هاي قبلي در ظرفيت توليد مي باشند. ما به بررسي مجموعه اي پرداختيم كه در آن شركت يك رشته از سرمايه گذاري هاي مشترك در ظرفيت ها انجام داده بود. در تحقيقات قبلي كه با استفاده از قوانين حسابداري تعهدي براي دارايي هاي ثابت (استهلاك) انجام شده اند، بهاي تمام شده تاريخي به طور كامل دربرگيرنده بهاي تمام شده نهايي است. در ارتباط با اين معيار، ما پس از بكارگيري روش هاي استهلاك جايگزين از جمله روش خط مستقيم و به ويژه در هزينه هاي جزئي مستقيم، به بررسي و تعيين ميزان و علامت انحراف هاي ايجاد شده پرداختيم. علاوه بر اين، ما نشان داديم كه انحرافات منتج از طيف معقولي از پارامترها كوچك نبودند. در نهايت ما چارچوب خود را براي دو حالت خاص نيز به كار برديم: اول تعيين ميزاني از حاشيه سود حسابداري كه در چارچوب مقررات نشان دهنده قدرت قيمتگذاري شركت در بازار محصول است. دوم هم اين كه ما مدل خود را بر اساس يك سيستم كنترل داخلي كه در آن سود باقيمانده به عنوان معيار عملكرد مديريت محسوب مي شد، نيز بازسازي كرديم، و انحرافات حاصل از بكارگيري روش هاي مختلف استهلاك در سطوح سرمايه گذاري تعيين شد.فهرست:
چكيده
مقدمه
فصل اول
تعريف استهلاك
ماهيت استهلاك
انواع استهلاك
برآورد استهلاك
استهلاك
مفاهيم استهلاك
روش هاي محاسبه استهلاك
معايب كلي روشهاي استهلاك
موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم
معيار يا مبناي استهلاك
روش هاي محاسبه استهلاك طبق قانون و مالياتهاي مستقيم
استفاده نكردن موقت از دارائيهاي ثابت
دليل مخالفين محاسبه استهلاك
دلايل موافقين محاسبه استهلاك
تجديد ارزيابي و استهلاك
استفاده از قوانين مالياتي به جاي اصول حسابداري در نحوه محاسبه استهلاك در ايران
راهكارهاي پيشنهادي
وظايف نهاد يا سازمان مذكور مي تواند شامل موارد زير باشد
فصل دوم
روشهاي استهلاك
نقد روش مستقيم
روش ميزان توليد
نقد روش تعديل ميزان
روش هاي شتابدار استهلاك
نقد روش مانده نزولي
استهلاك به روش قسط السنين
روش سرمايه گذاري وجوه استهلاك
فصل سوم
طريق ارزيابي موجودي
طرق استهلاك گروهي و تركيبي
نقد طرق استهلاك گروهي و تركيبي
طرق تعويض
محاسبه استهلاك در كسر سال
كسر سال در روش خط مستقيم
كسر سال در روش مجموع سئوات
استفاده نكردن موقت از دارائي
فصل چهارم
استهلاك منابع طبيعي
نحوه استهلاك منابع طبيعي
ذخيره اقتصادي منبع
برآورد ارزش خالص بازيافتني
تعيين نرخ استهلاك واحد توليد
تعيين ميزان استهلاك دوره و طرز ثبت آن
تغييرات و اصطلاحات در استهلاك
تغيير روش استهلاك
تغيير در برآورد عمر مفيد
اشتباهات محاسباتي
افشاي استهلاك در صورتهاي مالي
استهلاك و سود
مسائل ناشي از مباني كنوني و روشهاي جاري استهلاك
تفاوت ارزش عادله و ارزش دفتري
روشهاي سنتي استهلاك و واقعيات دنياي امروز
فصل پنجم
مقررات مالياتي درباره استهلاك
علل استهلاك
ماخذ استهلاك
ارزش اسقاط
تاريخ شروع استهلاك
روش استهلاك
روش استهلاك در معادن
نرخ و مدت استهلاك
طرز محاسبه استهلاك كسر سال
عدم استفاده موقت از دارايي
حاصل فروش و ارزش دفتري
منابع و ماخذ