تحقیق بررسي كاربردي مدل هاي داده چندبعدي (OLAP) و استفاده از الگوهاي آماري

تحقیق بررسي كاربردي مدل هاي داده چندبعدي (OLAP) و استفاده از الگوهاي آماري دانلود تحقیق با موضوع بررسي كاربردي مدل هاي داده چندبعدي (OLAP) و استفاده از الگوهاي تحقیق بررسي كاربردي مدل هاي داده چندبعدي (OLAP) و استفاده از الگوهاي آماري|35022239|gj|بررسي كاربردي مدل هاي داده چندبعدي,استفاده از الگوهاي آماري مدل هاي داده چندبعدي,مدل هاي داده چندبعدي,تحقیق مدل هاي داده چندبعدي,مقاله مدل هاي داده چندبعدي,پاورپوینت مدل هاي داده چندبعدي,پایان نامه مدل هاي داده چندبعدي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق بررسي كاربردي مدل هاي داده چندبعدي (OLAP) و استفاده از الگوهاي آماري می باشد.

تحقیق بررسي كاربردي مدل هاي داده چندبعدي (OLAP) و استفاده از الگوهاي آماري

دانلود تحقیق با موضوع بررسي كاربردي مدل هاي داده چندبعدي (OLAP) و استفاده از الگوهاي آماري،

در قالب word و در 235 صفحه، قابل ویرایش، شامل:-11 ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10‬

‫1-1-1 اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي

2-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ

3-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

‫4-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

‫5-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي

‫6-1-1 ‪ Grid‬در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ 10g

‫2-1 اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟‬

1-2-1 ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟‬

‫3-1 ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ

‫1-3-1- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده

‫. 4-1 از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ارﺗﺒﺎط –موجوديت (E-R)استفاده نکنيد

1-4-1 ﻣﺪل ﺳﺎزي اﺑﻌﺎد‬

3-4-1 ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ‬

4-4-1ﺟﺪول اﺑﻌﺎدي (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي)

5-4-1 ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰن

5-1 ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻧﺒﺎر‬

1-5-1معماري سرويس دهنده:

2-5-1معماري پايگاه داده اراکل

فصل دوم : ابزار هاي انبار اراكل

1-2: کدام ابزار

2-2: سازنده انبار اوراکل یا OWB

1-2-2: تنظیم سازنده انبار

2-2-2: مشتری سازنده انبار اراکل

3-2-2: اهداف و منابع داده ها:

4-2-2: تعریف جداول موجود در انبار داده هایمان

5-2-2: ایجاد ابعاد

6-2-2: ایجاد یک مکعب

7-2-2: تعریف منبع برای هدف نقشه کشی ها:

8-2-2: تایید طرح

9-2-2: ایجاد طرح

10-2-2: استقرار طرح

3-2: کاشف اراکل

1-3-2: چرا Discoverer؟

2-3-2: تنظیم محیط

3-3-2: پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer:

4-2: گزارشات اراکل 10g

1-4-2: ایجاد یک گزارش با استفاده از سازنده گزارش

2-4-2: مثال های بیشتر از گزارش های اراکل

3-4-2:انتشار گزارش

5-2: خلاصه

فصل سوم : انبار داده و وب

1-3: بررسی بیشتر

1-1-3: اینترنت و اینترانت

2-1-3: نرم افزار اراکل برای انبار داده

2-3: سرور کاربردی اراکل10g

1-2-3: چرا یک پرتال تنظیم می کنند؟

2-2-3: پرتال AS Oracle

1-3-3: Discoverer

2-3-3:انتشار یک پورت لت

3-3-3: ایجاد گزارش استاتیک

4-3: خصوصی سازی اراکل

5-3: انبار داده ها و هوشمندی تجارت الکترونیکی

فصل چهارم: OLAP

1-4: چرا نیاز به انتخاب اراکل OLAP داریم؟

1-1-4: کاربردهای OLAP

2-1-4: ROLAP و MOLAP

3-1-4: اراکل OLAP

2-4: معماری اراکل OLAP

3-4: فضاهای کاری آنالیزی

1-3-4: مدل چند بعدی

2-3-4: ایجاد فضای کاری آنالیزی

1-4-4: تعریف متاداده OLAP برای شمای رابطه ای

2-4-4:دیدگاه های متاداده OLAP و ارزیابی آن

5-4: مدیر فضای کاری آنالیزی

1-5-4: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی

2-5-4: تجدید فضای کاری آنالیزی

3-5-4: ایجاد یک طرح تجمعی

4-5-4: فعال سازهای فضای کاری آنالیزی

6-4: پرس وجوی فضاهای کاری آنالیزی

1-6-4: DML OLAP

2-6-4: بسته DBMS-AW

3-6-4: دسترسی SQL به فضای کاری آنالیزی

4-6-4: OLAP API و اجزاء BI

7-4: خلاصه

فصل پنجم : داده كاوي اراكل

5.1: داده کاوی در پایگاه داده اوراکل g10

5.2. :روش های داده کاوی اوراکل

5.2.1 : قوانین پیوستگی

5.2.2 : گروهبندی

5.2.3 : استخراج ویژگی

5.2.4 : طبقه بندی

5.2.5 : بازگشت

5.2.6 : استاندارد PMML

5.3.1 : فرمت داده

2-3-5 آماده سازی داده

4-5: استفاده از واسط های داده کاوی اوراکل

1-4-5: نصب و پیکربندی

2-4-5: روند آنالیز داده کاوی

3-4-5: مثالی با استفاده از جاوا API

4-4-5: مثال استفاده از روال های PL/SQL

5-5: خلاصه

فصل ششم: قابليت دسترسي بالا و انبار داده

1-6: مقدمه

2-6: یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا چیست؟

1-2-6: ویژگی های یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا

2-2-6: نقش بهترین تجربیات عملکردی

3-6: مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل 10g با ویژگی قابلیت دسترسی بالا

4-6: حفاظت در برابر نقص های سخت افزاری/ نرم افزاری

1-4-6: گروههای با عملکرد حقیقی (RAC)

2-4-6: ذخیره سازی مطمئن

3-4-6: آشکار سازی و نمایش خط:

4-4-6: مدیریت منابع

5-6: حفاظت در برابر فقدان داده

1-5-6: بازیابی از نقص(خطا) متوسط

2-5-6: بازیابی از خطاهای انسانی با استفاده از flash back:

3-5-6: بازیابی خطا بوسیله گارد یا نگهبان داده

4-5-6: معماری حداکثر قابلیت دسترسی اوراکل

5-5-6: حفاظت متا داده

6-6: مدیریت زمان برنامه ریزی شده

1-6-6: پیکربندی مجدد نمونه پویا

2-6-6: حفظ آنلاین

3-6-6: تعریف مجدد آنلاین:

4-6-6: ارتقاء درجه

7-6: مدیریت طول عمر اطلاعات

8-6: خلاصه:

ضميمه