تحقیق ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان يك پايگاه آماري منسجم و يكپارچه الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي

تحقیق ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان يك پايگاه آماري منسجم و يكپارچه الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي مشخصات فایل: تحقیق ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان يك پايگتحقیق ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان يك پايگاه آماري منسجم و يكپارچه الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي|35017136|gj|ماتريس حسابداري اجتماعي , تحقیق در مورد ماتريس حسابداري اجتماعي , دانلود تحقیق ماتريس حسابداري اجتماعي , دانلود رایگان تحقیق ماتريس حسابداري اجتماعي , پروژه ماتريس حسابداري اجتماعي , مقاله ماتريس حسابداري اجتماعي , تحقیق حسابداری در مورد ماتريس,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان يك پايگاه آماري منسجم و يكپارچه الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي می باشد.

تحقیق ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان يك پايگاه آماري منسجم و يكپارچه الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي

مشخصات فایل:
تحقیق ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان يك پايگاه آماري منسجم و يكپارچه الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 34


بخشی از متن تحقیق:
مقدمه
در
نيم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهاي حسابداري كلان و بخشي و الگوهاي مرتبط
به آنها در قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي با توجه به تحولات
اقتصاد جهاني سه مرحله مشخص زير را پشت سر گذاشته است:
مرحله اول كه
حدود 10 سال طول كشيد (دهه 1950 ميلادي) كليه نظامهاي حسابداري كلان به شكل
حسابهاي ملي و بخشي در قالب نظام حسابداري جدول داده- ستانده و طيف وسيعي
از الگوهاي مرتبط به آنها اساساً در خدمت ديدگاههائي بودند كه بعدها به
ديدگاههاي رشد محور معروف شدند (بانوئي، 1381). يكي از نارساييهاي اساسي
اين نوع نظامهاي حسابداري مذكور و ديدگاههاي مرتبط به آن ناديده گرفتن
مستقيم آمارهاي اجتماعي (آمارهاي مردمي) در كنار آمارهاي نظام مند شده
اقتصادي مي باشد و بنابراين نبايد انتظار داشت كه الگوهاي مرتبط به آنها
انعطاف پذيري لازم و كافي را در تبيين عدالت اجتماعي داشته باشند (بانوئي،
1383).
مرحله دوم يك دوره بيست ساله (1980-1960) را در بر مي گيرد. در
اين دوره مشاهده مي گردد كه تلاشهاي قابل توجهي در رفع نارساييها و اصلاح
نظامهاي حسابداري پيشين متناسب با ديدگاههاي جديد توسعه اقتصادي با
رويكردهاي «نيازهاي اساسي» و انسان محور صورت گرفته است. در اين مورد حداقل
چهار عامل اصلي نقش اساسي را داشته اند.
يك: استقلال كشورهاي در حال توسعه و مشكلات ساختاري اقتصادي و اجتماعي آنها.
دو: ظهور ديدگاههاي جديد توسعه اقتصادي با محوريت نيازهاي اساسي و توسعه انساني.
سه: عدم هماهنگي بين نظامهاي حسابداري كلان و بخشي موجود و الگوهاي مرتبط به آن در تحليلهاي همزمان اقتصادي و اجتماعي.
چهار: ناديده گرفته شدن ساختار اقتصادي و اجتماعي كشورهاي در حال توسعه در نظامهاي حسابداري موجود.
زيرا
كه از نقطه نظر تاريخي، نظامهاي حسابداري موجود، اساساً بر مبناي ساختار
اقتصادي كشورهاي پيشرفته طراحي شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع
نارساييهاي نظامهاي حسابداري كلان و بخشي موجود، سازمان بين المللي، نظير
سازمان بين‌المللي كار و بانك جهاني و همچنين طيف وسيعي از پژوهشگران تلاش
كردند يك نوع نظام حسابداري را طراحي نمايند كه بعدها به نظام حسابداري
ميانه و الگوهاي مرتبط به آن نيز به الگوهاي ميانه معروف گرديد.
جامع
ترين و منسجم ترين نظام حسابداري ميانه، ماتريس حسابداري اجتماعي مي‌باشد
كه در مرحله سوم (دهه 1980 ميلادي به بعد) به منظور تحليلهاي كمي آثار و
تبعات سياستهاي اقتصادي و اجتماعي تعديل ساختاري، خصوصي سازي و پيوستن به
WTO پشتوانه آماري الگوي قابل محاسبه تعادلي عمومي قرار گرفته است.
قبل
از بررسي روش شناسي الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي (كه در فصل دوم ارائه
خواهد شد) لازم است به ساختار كلي يك ماتريس حسابداري اجتماعي با توجه به
ماكت ضميمه مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور محتواي فصل حاضر در چهار
محور كلي زير سازماندهي مي گردند. در محور اول سعي مي شود تعريفي از ماتريس
حسابداري اجتماعي ارائه گردد. بر مبناي تعريف وجه تمايز كاركرد ماتريس
حسابداري اجتماعي و ميزان پوشش آماري آن نسبت به نظامهاي حسابداري كلان و
بخشي موجود كاملاً مشخص مي گردد.
در محور دوم ضمن بررسي انواع حسابهاي
اصلي جامعه، آرايش حسابهاي مذكور و تعامل منطقي آنها در قالب يك ماتريس
حسابداري اجتماعي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضي از
خواص اساسي آرايش حسابها در قالب يك ماتريس حسابداري نسبت به حسابهاي سنتي T
اشاره خواهد شد. سپس تفكيك پذيري هر يك از حسابهاي اصلي به چندين زير حساب
برحسب واحدهاي مشخص آماري مورد بررسي قرار گرفت.
يكي از خصايص اصلي
بكارگيري واحدهاي مشخص آماري در طبقه بندي تفصيلي حسابهاي اصلي در واقع
تبيين بازارهاي مختلف مانند بازار كالاها و خدمات، بازار توليد كنندگان،
بازار مصرف كنندگان، بازار كار و غيره مي باشند كه در ماتريس حسابداري
اجتماعي به صورت منطقي با يكديگر در تعامل قرار مي گيرند. بررسي كمي آثار و
تبعات سياستهاي اقتصادي و اجتماعي بر روي بازارهاي مذكور در واقع از اهداف
اصلي الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي به شمار مي رود. در محور چهارم نظري
اجمالي خواهيم داشت به حسابهاي اصلي و زير حسابهاي منظور شده در ماتريس
حسابداري اجتماعي سال 1380 اقتصاد ايران ...