تحقیق اصول حسابداري در شركت ها و ادارات مختلف

تحقیق اصول حسابداري در شركت ها و ادارات مختلف مشخصات فایل: تحقیق اصول حسابداري در شركت ها و ادارات مختلف قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 49 بخشیتحقیق اصول حسابداري در شركت ها و ادارات مختلف|35016973|gj|اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف, تحقیق در مورد اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف, دانلود تحقیق اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف, دانلود رایگان تحقیق اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف, پروژه اصول حسابداري در شركتها و ادارات ,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق اصول حسابداري در شركت ها و ادارات مختلف می باشد.

تحقیق اصول حسابداري در شركت ها و ادارات مختلف

مشخصات فایل:
تحقیق اصول حسابداري در شركت ها و ادارات مختلف
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 49


بخشی از متن تحقیق:

جمع آوري هزينه ها:
مرحله
بعد از تحليل فعاليتها اقدام به جمع آوري هزينه بوده است. اطلاعات هزينه
اي مربوط به سالهاي 1379 و 1380 و 1381 مي باشد كه شامل حدود 2500 سند بوده
كه در دو بخش اعتبارات داخلي و ملي تقسيم و نگهداري مي شده است. جمع آوري

هزينه
ها با مراجعه به تراز كل و معين جهت تعيين سقف هزينه آغاز و سپس با اقدام
به سندرسي و با كمك از كارشناسان شاغل در كارگاه اعم از مالي و تخصصي به
تفكيك هزينه در غالب هزينه هاي پرسنلي و غيرپرسنلي شد. برمبناي فعاليت
تكثير و فعاليت پرورش طبقه بندي گرديد.

هزينه هاي پرسنلي:
با
عنايت به زمان تكثير و نفرات شاغل در امر تكثير اقدام به استخراج هزينه
هاي پرسنلي گرديد كه با استخراج هزينه هاي تكثير و تسهيم هزينه هاي ساير
قسمتها كه در امر تكثير مشاركت نمودند مابقي هزينه ها را به بخش پرورش
اختصاص داده شد.

هزينه هاي غيرپرسنلي:
بخش
عمده هزينه ها كه درصد كمي از كل هزينه ها را نيز به خود اختصاص داده است
مربوط به هزينه هاي غيرپرسنلي است. استخراج اطلاعات غيرپرسنلي نيز برمبناي

هزينه
هاي مستقيم تكثير و پرورش و هزينه هاي مشترك كه متناسب با فعاليت تسهيم
گرديده استخراج و طبقه بندي گرديد. از مشكلات عمده جمع آوري هزينه ها، مشكل
دسترسي به اسناد هزينه هاي ملي بوده است كه بدليل اجازه در انجام هزينه تا
پايان تيرماه سال بعد دستيابي به آن مقدور نبوده است و اين امر جمع آوري
اطلاعات را كه از مراحل اصلي كار بود براي اطلاعات سال 1381 مشكل نمود و
موجبات تأخير در تهيه تحقيق گرديد. ضمناً در طبقه بندي هزينه هاي غيرپرسنلي
هزينه هاي غيرمرتبط از مجموع هزينه ها كسر و مابقي بعنوان هزينه در
فعاليتها گنجانيده شده است. وجود مغايرت در عملكرد و فعاليت ناشي از مورد
اخير است.

رديابي هزينه ها تا فعاليت ها:
مرحله
سوم چگونگي انجام كار رديابي هزينه ها تا فعاليت ها مي باشد كه شايد از
عوامل اصلي محركهاي هزينه مي باشند كه با مراجعه به هزينه ها رابطه مستقيم
فعاليت با هزينه معلوم مي گردد و بنحوي كه مثلاً در صورت عدم خريد هيپوفيز
جهت فعاليت تكثير اين بخش از كار با مشكل روبرو مي گردد. پس مي توان چنين
بيان نمود كه هزينه ها موجبات فعاليت و در مقابل فعاليت ايجاد هزينه نموده
است.

ارزيابي اقدامات انجام شده:
اطلاعات
طبقه بندي شده هدف اصلي تحقيق را كه موجبات تهيه و استخراج بهاي تمام شده
فعاليت تكثير را نشان دهد تأمين نموده است. ليكن زمينه مقايسه آن را با
برآورد شيلات كه بصورت مكتوب و مدون فرآهم آورد وجود ندارد. با اين وجود
شايد اين تحقيق اولين مكتوب باشد كه اقدام به تعيين بهاي تمام شده هر قطعه
لارو توليدي

ماهي
سفيد در كارگاه شهيد انصاري رشت نموده است، اگرچه افزايش دقت در تعيين
بهاي تعيين شده نيازمند يك كار كارشناسي بلندمدت به همراه تيمي متشكل از
تخصصهاي گوناگون به همراه حسابدار فعاليت مي باشد ليكن اطلاعات استخراج شده
چون مبناي واقعي دارند لذا از ضريب اطمينان بالايي برخوردارند.

تحليل هزينه ها:
آخرين
مرحله انجام هزينه يابي تحليل هزينه ها مي باشد كه در فصل پاياني بصورتي
از آن صحبت خواهد گرديد. روند هزينه هاي كارگاه طي 3 سال مورد تحقيق از نظر
رشد روندي معقول دارد ليكن توزيع آن در منابع داخلي و ملي با توجه به
راهكارهاي قانوني داراي نوسان بوده است.

جداول صفحات بعد بيان كننده اطلاعات گفته شده است كه بصورتي قابل فهم ترسيم گرديده است.
در يك مدل فعاليتي شناسايي محركهاي اصلي هزينه موجبات تسهيل در طراحي مدل دارد بنابراين محركهاي اصلي هزينه به شرح زير مي باشد ...