تحقیق بررسی فناوری اطلاعات و روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

تحقیق بررسی فناوری اطلاعات و روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت فهرست مطالب: فصل اول : کليات موضوع ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق ـ روش ﺗﺤﻘﻴق ـ هدتحقیق بررسی فناوری اطلاعات و روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت|35009812|gj|تحقیق خلاقيت,تحقیق در مورد خلاقيت,دانلود تحقیق خلاقيت,پروژه خلاقيت,مقاله خلاقيت,پایان نامه پیرامون خلاقيت,تحقیق روانشناسی خلاقيت,تحقیق روانشناسی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق بررسی فناوری اطلاعات و روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت می باشد.

تحقیق بررسی فناوری اطلاعات و روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت


فهرست مطالب:

فصل اول : کليات
موضوع ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق
ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق
ـ روش ﺗﺤﻘﻴق
ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق
ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق
ـ مفاﻫﻴﻢ کلی
فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق
ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ
ـ برخی از نتايج تحقيق بين المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش
ـ استراتژی آموزش الکترونيکی در کشورهای اروپايی
ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران
ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پيشرفت تحصيلی
ـ رابطه خلاقيت و نبوغ با بيماريهای روانی
ـ خلاقيت در سطح اجتماعی
ـ دانش
فصل سوم : مزايا و محدوديت های سيستم های رايانه
ـ رايانه ماشين دلهره آور
ـ محدوديت های رايانه
ـ آموزش برنامه ای
ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای
ـ نتايج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای
ـ ماشين آموزشی
ـ آموزش به کمک رايانه
ـ مزايای آموزش رايانه ای
ـ زمينه های تسهيل کننده توسعه ICT در آموزش و پرورش
ـ يادگيری راهی به سوی پرکردن شکاف ديجيتالی
فصل چهارم : داده های آماری
ـ ابزار جمع آوری
ـ روش جمع آوری اطلاعات
ـ يافته های تحقيق
ـ جدول شماره ۱
ـ نمودار شماره ۱
ـ جدول شماره ٢
ـ نمودار شماره ٢
ـ جدول شماره ٣
ـ نمودار شماره ٣
ـ جدول شماره ٤
ـ نمودار شماره ٤
ـ جدول کل
ـ نمودار کل
فصل پنجم : وارسی فرضيات و نتيجه گيری
ـ تجزيه و تحليل يافته ها
ـ نتيجه گيری
فصل ششم : اراﺋﻪ پيشنهادها و راهکارها
ـ فيلتر کردن راهی برای ايجاد محيط سالم در اينترنت
ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اينترنت
ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهينه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش . . .
ـ آموزش الکترونيکی برای معلمان
ـ ديدگاه آرمانی
ـ توصيه ها
ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رايانه ای ـ شرايط اجرايی
٭ پيوست ها

٭ منابعبخشی از متن تحقیق:

چکيده:
در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد . توليد اطلاعات ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سايه وجود رايانه و اينترنت شکل تازه ای به خود گرفته است به طوري که نمی توان از تأثير اين ابزار بر انسان چشم پوشيد و ابعاد مثبت آن را در بروز استعدادها و خلاقيت ها ناديده گرفت.
با توجه به تأثير بسيار زياد اين ابزار بر دانش آموزان و کم توجهی معلمين و مسؤولين به اين امر مهم ، می بايست کارهای تحقيقی و پژوهشی زيادی انجام گيرد تا همگان به اهميت اين تغيير و تحول پی ببرند .
...این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 101