تحقیق با موضوع جرايم و قوانين و مجازات هاي اطلاعاتي و رايانه‌ اي

ايجاد تغيير و تخريب در برنامه ‎هاي كامپيوتري اين نوع فعاليت عبارت است از دست يابي به سيستم‎ ها و برنامه هاي كامپيوتري با استفاده از ويروس، كرم، يا بمب‎ هاي منطقتحقیق با موضوع جرايم و قوانين و مجازات هاي اطلاعاتي و رايانه‌ اي|34011856|gj|جرايم, جریمه, قوانين, قانون, مجازات, مجازات اطلاعاتي, مجازات رايانه‌ اي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق با موضوع جرايم و قوانين و مجازات هاي اطلاعاتي و رايانه‌ اي می باشد.

ايجاد تغيير و تخريب در برنامه ‎هاي كامپيوتري

اين نوع فعاليت عبارت است از دست يابي به سيستم‎ ها و برنامه هاي كامپيوتري با استفاده از ويروس، كرم، يا بمب‎ هاي منطقي. ايجاد خسارت از طريق پاك كردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن يا موقوف‎ سازي داده ‎ها يا برنامه ‎هاي كامپيوتري انجام مي‎ شود.

تخريب داده‎ ها گاه نتيجة حملة فيزيكي به تأسيسات كامپيوتري است. اين‎گونه اعمال معمولاً از طريق روش هاي كامپيوتري و تكنيكي صورت مي ‎گيرد (مثلاً به وسيلة‌ ويروس‎ هاي كامپيوتري يا بمب‎ هاي منطقي زماني). برنامه‎ هاي ويرويسي به تكثير و برنامه‎ هاي فايل مي ‎پردازد و تخريب زيادي را به همراه دارد. در ادامه به توضيح مختصري راجع به ويروس ‎ها، كرم ها و بمب هاي منطقي مي ‎پردازيم.