تحقيق حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي

حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي حساب مستقل اعتبارات هزينه بخشی از متن: شرح عمليات حسابداري: 1- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفكيك پروژه و رديف متفرقتحقيق حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي|34009564|gj|حسابداري مالي, كنترل مالي دولتي, حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي ,كنترل هاي دولتي, تحقيق حسابداري ,دانلود تحقيق ,كار تحقيقي حسابداري, پروژه حسابداری, پروژه کنترل مالی, کنترل مالی دولتی, دانلود پروژه حسابداری
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقيق حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي می باشد.

حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي
حساب مستقل اعتبارات هزينه

بخشی از متن:
شرح عمليات حسابداري:
1- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفكيك پروژه و رديف متفرقه
اعتبار مصوب ××
دستگاه اجرائي××
2- پس از ابلاغ تخصيص در هر نوبت :
تخصيص اعتبار ××
اعتبار مصوب ××
3- هنگام صدور درخواست وجه براي دريافت تنخواه گردان حسابداري از خزانه :
درخواست وجه ××
تنخواه گران حسابداري ××
4- پس از دريافت اعلاميه واريز وجه به حساب بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي :
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
درخواست وجه ××
5- با اخذ ضمانتنامه يا ساير وثيقه هاي مورد قبول مربوط به شركت نمودن در مناقصه تاديه پيش پرداخت :
حساب تضمينات ××
طرف حساب تضمينات ××
6- هنگام تامين اعتبار جهت كنترل اعتبارات در قبال هر گونه ايجاد تعهد:
تامين اعتبار ××
ذخيره تامين اعتبار ××
7- پس از انعقاد قرار داد ساخت يا ايجاد دارائي سرمايه اي يا خريد اموال منقول سرمايه اي :
كنترل قرار دادها ××
طرف حساب كنترل قراردادها ××
8- هنگام پرداختهاي غير قطعي به افراد طرف قرارداد و عاملين ذيحساب :
تنخواه گردان پرداخت ××
پيش پرداخت سالجاري ××
علي الحساب سالجاري ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
9- تامين اعتبار هنگام خريد موجودي جنسي :
تامين اعتبار ××
ذخيره تامين اعتبار ××
10- هنگام خريد موجودي جنسي براي هر يك از طرحها :
حساب موجودي جنسي كالا ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
11- هنگام تحويل موجودي جنسي ‏، مصالح ، به پيمانكار بطور مستقيم يا از محل موجودي جنسي:
پيش پرداخت موجودي جنسي ××
موجودي جنسي كالا ××
12- پس از خريد وسايل و كالا كه مستقيماً قابل بهره برداري در دستگاه دولتي مي باشد به شرط اينكه عمر آن بيش از يكسال باشد از حساب موجودي جنسي و كالا به حساب دارائي ثابت و حساب معين مربوطه منظور شود .
دارائي ثابت ××
موجودي جنسي و كالا ××
13- در صورتيكه دارائي ثابت در سالجاري ايجاد شده باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره بردار ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت عبارتست از :
دستگاه اجرائي ××
دارائي ثابت ××
14- در صورتيكه دارائي ثابت در سنوات قبل ايجاد شده باشد و در سالهاي آتي ادامه داشته باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره برداري ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت عبارتست از :
الف) ثبت افتتاحيه :
دارائي ثابت ××
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
ب) ثبت حذفي :
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
دارائي ثابت ××
نكته : تا پايان سال مالي ثبتي زده نمي شود مي بايست در ابتداي سال بعد ابتدا ثبت افتتاحيه زده شود سپس ثبت حذفي اعمال گردد .
15- هنگام دريافت دارائي ثابت احداث شده از دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت مذبور ( دستگاه مجري ) ثبت در دستگاه بهره بردار ( گيرنده دارائي ثابت )
دارائي ثابت ××
حساب اموال دولت ( دستگاه اجراي واگذاركننده) ××
16- هنگام انعكاس دارائيهاي در جريان ساخت يا ايجاد سنوات قبل ادامه دار از سالهاي قبل براساس اقدام مندرج در آخرين صورت وضعيت واصله به ذيحسابي با توجه به 5% سهم بيمه كارفرما :
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
17- هنگام به اتمام رسيدن طرح تملك دارائي سرمايه اي و تحويل قطعي پس از تسويه و واريز پرداختهاي غير قطعي اعم از جاري سنواتي ‏، حسب مورد تا زمان تحويل به دستگاه اجرايي بهره بردار :

دارائي ثابت ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سالجاري ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ساير منابع ××