پاورپوینت,آماردرعلوم اجتماعي لزوم وارد شدن نظريه احتمال در روشهاي آماري ومتغير تصادفي , 111اسلاید,pptx

پاورپوینت ،با موضوع آماردرعلوم اجتماعي لزوم وارد شدن نظريه احتمال در روشهاي آماري ومتغير تصادفي ، در 111اسلاید با عناوین زیر: فضاي نمونه يا فضاي پيشامد ساده تعرپاورپوینت,آماردرعلوم اجتماعي لزوم وارد شدن نظريه احتمال در روشهاي آماري ومتغير تصادفي , 111اسلاید,pptx|2107044|gj|فضاي نمونه يا فضاي پيشامد ساده تعريف احتمال , تعريف احتمال بر مبناي فراواني نسبي , قضاياي مربوط به احتمال , احتمال هندسي , احتمال شرطی , متغير ت
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت,آماردرعلوم اجتماعي لزوم وارد شدن نظريه احتمال در روشهاي آماري ومتغير تصادفي , 111اسلاید,pptx می باشد.

پاورپوینت ،با موضوع آماردرعلوم اجتماعي لزوم وارد شدن نظريه احتمال در روشهاي آماري ومتغير تصادفي ، در 111اسلاید با عناوین زیر:

فضاي نمونه يا فضاي حوادث ساده

مجموعه‌اي كه عناصر‌آن ، نمايش تمام نتايج ممكنه در يك آزمايش باشد فضاي نمونه نام دارد و آن را با علامت U ويا S نشان مي دهند . ( آزمايش عملي است كه نتيجه آن معلوم نباشد

**پيشامد غير ممكن

پيشامدي كه رخ دادن آن تحت هيچ شرايطي هرگز ممكن نباشد ، پيشامد غير ممكن نام دارد وآنرا با O نمايش مي‌دهيم. مثلاً در ريختن يك تاس معمولي آمدن عدد بزرگتر از 6 غير ممكن است.

**تعريف احتمال

اگر نتايج يك آزمايش بتواند كلاُ به N حالت هم احتمال (يعني از لحاظ وقوع پيشامد هيچ گونه امتيازي به هم نداشته باشند) و ناساز گار(مانعت الجمع يعني با وقوع يكي از آنها وقوع حالات ديگرامكانپذيرنباشد)واقع شود و nحالت آن‌براي پيشامدمعين A مساعد باشد احتمال وقوع پيشامدA كسري است برابر: