پاور پوینت,آماردرعلوم اجتماعي برآورد واصول تخمين و آزمونهاي آماري, 103اسلاید,pptx

پاور پوینت ،با موضوع آمارعلوم اجتماعی برآورد و اصول تخمین و آزمون های آماری، 103 اسلاید،شامل عناوین زیر: برآورد برآورد مناسب ميزان اريب برآورد نقطه اي برآورد ناپاور پوینت,آماردرعلوم اجتماعي برآورد واصول تخمين و آزمونهاي آماري, 103اسلاید,pptx|2105642|gj|برآورد,برآورد مناسب,ميزان اريب,برآورد نقطه‌اي,برآورد کننده نااريب,تخمين زن ,کاراترين تخمين زن ,برآورد فاصله‌اي,برآوردنقطه‌اي‌ميانگين,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاور پوینت,آماردرعلوم اجتماعي برآورد واصول تخمين و آزمونهاي آماري, 103اسلاید,pptx می باشد.

پاور پوینت ،با موضوع آمارعلوم اجتماعی برآورد و اصول تخمین و آزمون های آماری، 103 اسلاید،شامل عناوین زیر:

برآورد برآورد مناسب ميزان اريب برآورد نقطه اي برآورد نااريببرآورد تفاضل دو ميانگينبرآورد نسبت برآورد فاصله‌اي تفاضل دونسبت برآورد واريانسبرآورد ضريب همبستگي

*

تعيين تقريبي مقدار پارامتريا پارامترها توسط نمونه‌ تصادفي‌ به حجم n ،برآورد كردن يا تخمين زدن آماري ناميده مي‌شود.

تفاضل بين اميد رياضي برآورد كننده وكميت مورد برآورد جامعه را ميزان اريب گويند. اگر اين تفاضل صفر باشد برآورد كننده را نااريب و در غير اينصورت آن را برآورد كننده اريب‌ مي‌گويند . به عبارتي اگر اميد رياضي يك پارامتر برابر با پارامتر متناظرجامعه باشد آن پارامتر را نااريب مي‌نامند.

مقدار مشخصه جامعه-(برآورد كننده)E =ميزان اريب

*تخمين زن دستور يا قاعده اي است كه نشان مي‌دهد چگونه يك تخمين را بر اساس مقادير به دست آمده در نمونه بايد محاسبه كرد.مثلاًدر مورد ميانگين فرمول آن تخمين زن است