پروژه درباره اصول انبارداري

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل : word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحات :81 قسمتی از متن فایل دانلودی : تعريف و اصپروژه درباره اصول انبارداري |2067621|gj|پروژه درباره اصول انبارداري,پروژه,درباره,اصول,انبارداري,پروژه مالی انبارداری,اصول انبارداری,پروژه مالی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پروژه درباره اصول انبارداري می باشد.

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:81

قسمتی از متن فایل دانلودی:

تعريف و اصطلاحات:

1_ تعريف اموال

چيزي كه قابل تملك، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته مي شود. به موجب آيين نامه اموال دولتي :(كليه اموالي نه در تصرف مالكانه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بوده يا به نحوي ازآنجا به تصرف مالكانه انها درآيد،به عنوان اموال دولتي محسوب مي شود.)

2_ اموال غير منقول

اموالي كه غير قابل حمل و انتقال باشد، به نحوي كه حمل و جابجايي آن موجب خرابي آن مال گردد اموال غير منقول ناميده مي شود.

3_ اموال منقول

اموالي كه نقل آن از محلي به محل ديگر بدون اينكه لطمه اي به آن وارد شود امكان پذير باشد در رديف اموال منقول قرار مي گيرد.

به موجب همين آيين نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسيم مي شود:

الف-اموال مصرفي:شامل اموالي است كه بر اثر استفاده جزيي يا كلي از بين مي روند مانند مواد مصرفي،خوردني و...

ب-اموال غير مصرفي: شامل اموالي است كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان آن را مكرر مورد استفاده قرار داد.

اموالي كه به علت كمي قيمت ارزش نگهداري حساب اموالي نداشته باشد،مانند مصالح و لوازم يدكي اتومبيل در رديف اموال (در حكم مصرفي) محسوب ميشود. اموال در حكم مصرفي اغلب با اموال ديگرغير از خود مورد استفاده قرار مي گيرند. مانند لوازم يدكي

طبق قانون محاسبات عمومي كشور محل نگاهداري اسناد اموال دولتي اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد و كليه عمليات مربوط به ثبت اموال دولت طبق آيين نامه اموال دولتي به اجرا گذارده ميشود.

طبق اين آيين نامه اموال مربوط به دولت به چهار طبقه تقسيم مي شود.

4_ ذيحساب و وظايف آن

ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه يا مؤسسه و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت محسوب ميشود.

اهم وظايف ذيحساب در ارتباط با اموال به شرح زير است:

- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها طبق قانون و ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي

- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور

5_ جمعدار اموال و وظايف آن

به موجب ماده 34 قانون محاسبات عمومي مصوب شهريور ماه 1366 اصطلاح «جمعدار» به امين اموال تغيير نام پيدا كرده است طبق اين قانون امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين واجد صلاحيت و امانت دار با حكم وزارتخانه يا مؤسسه مربوط به اين سمت منصوب مي گردد و مسئوليت حراست و تحويل و تنظيم حسابهاي اموالي و اوراقي كه در حكم وجه نقد است وكالاهاي تحت ابواب جمعي به عهده او واگذار مي شود.

اهم وظايف امين اموال به شرح زير است:

* اختصاص شماره برچسب به اموال غير مصرفي

* تنظيم و نگاهداري حساب اموال صورتحساب اموال رسيده و فرستاده

* ثبت مشخصات اموال در دفاتر مربوط

* صورت برداري از اموال هر اطاق و تحويل آن مسئول واحد مربوط

6_ بودجه و اعتبار

بودجه كل كشور برنامه مالي دولت براي يك سال مالي است كه در آن درآمدها و ساير منابع اعتبارو برآورد هزينه ها پيش بيني مي شود وبه هدفهاي دولت در اجراي برنامه هاي مالي تحقق مي بخشد .بودجه هر سازمان نيز شامل پيش بيني درآمدها و هزينه هاي مربوط به يك سال مالي آن سازمان است و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود :

1_ بودجه عمومي دولت

2_ بودجه شركتها دولتي و بانكها

3_ بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غيرازعناوين فوق دربودجه كل كشورمنظورمي شود.

اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه ها به تصويب مي رسد.

و...