تحقیق درباره نقش expansin ، پروتئين سست كننده ديواره گياهي در شكل گيري اندامهاي گياهي

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 15 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده تحقیق درباره نقش expansin ، پروتئين سست كننده ديواره گياهي در شكل گيري اندامهاي گياهي|1701237|gj|پروتئین سست کننده ,expansin,شکل گیری اندامهای گیاهی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق درباره نقش expansin ، پروتئين سست كننده ديواره گياهي در شكل گيري اندامهاي گياهي می باشد.

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 15 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

ديواره سلولي، سلولهاي گياهي در حال رشد تشكيل شبكه اي سلولزي از ميكروفيبريلها واقع در ماتريكس پلي ساكاريدي و پروتئيني را مي دهد. ديواره هاي سلولي به سلول گياهي ثبات شكل مي دهند ولي در برابر رشد سلولي انعطاف پذيري خاصي از خود نشان مي دهند.Exapasin نوعي پروتئين سلولي است كه باعث سست شدن ديواره و رشد بهتر سلول مي شود. رشد سلولي از مهمترين عوامل تعيين ميزان طول گياه مي باشد. در اين مقاله به نحوه كنترل رشد سلول از طريق Exapasin مي پردازيم.

مقدمه:

ساختار اندامهاي زايشي گياهي نقش اصلي را در طبقه بندي گياهان Linneeus ايفا مي كند. اين نشان مي دهد كه شكل و اندازه ديگر گياهان به ميزان زيادي بسته به تغييرات شرايط محيطي مي باشد در نور كم گياهان برگهاي كوچك ولي قد بلند با شاخه هاي كم دارند و در نور كافي برگها گسترده مي شوند و ساقه داراي شاخه هاي متعدد مي گردد. اين نوع واكنشهاي فراسلولي معمولاً برگرفته از واكنشهاي درون سلولي در برابر تغييرات محيط مي باشند. انعطاف پذيري زياد در رشد گياهان باعث ايجاد فرصتي براي كنترل رشد براي گياه است.

قدرت تغيير در اندازه و شكل گياه يك نكته مهم در كشاورزي محسوب مي شود. اندازه يك اندام مي تواند تحت تاثير افزايشي اندازه سلول ها و يا افزايش تعداد آنها باشد. در نتيجه افزايش اندازه سلول و تعداد سلولهامي توانند دو عامل كنترل كننده اندازه بافتها به حساب آيند. در اين مقاله بيشتر بر روي چگونگي كنترل رشد بافتها از طريق افزايش اندازه سلول مي پردازيم.

سلولهاي حيواني از طريق افزودن ماده حياتي به خود بزرگ مي شوند ولي سلولهاي گياهي اغلب از طريق وارد كردن آب به واكوئلهاي خودشان اندازه خودشان را افزايش مي دهند كه اين بدون هيچ گونه افزايش در مقدار ماده سيتوپلاسمي صورت مي گيرد.