تحقیق در مورد كنترل هاي داخلي حسابداري 11ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 11 صفحه قسمتی از متن .doc : كنترل هاي داخلي: سياست تحقیق در مورد كنترل هاي داخلي حسابداري 11ص |1629414|gj|تحقیق در مورد کنترل های داخلی حسابداری 11ص ,کنترل های داخلی حسابداری 11ص,دانلود تحقیق در مورد کنترل های داخلی حسابداری 11ص ,کنترل,های,داخلی,حساب
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق در مورد كنترل هاي داخلي حسابداري 11ص می باشد.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

قسمتی از متن .doc :

كنترل هاي داخلي:

سياست ها و روش هاي تدوين شده توسط واحد تجاري جهت تأمين اطمينان نسبي از دستيابي از اهداف سازماني واحد تجاري و در واقع براي دست يابي به اهداف مديريت در جهت حصول اطمينان از رعايت رويه هاي مورد نظر مديريت، حفاظت از دارايي ها، پيشگيري و كشف تقلبات و اشتباهات دقيق و كامل بدون مدارك حسابداري و تهيه به موقع صورت هاي مالي قابل اعتماد.

سيستم كنترل داخلي به مديريت در جهت قابليت اتكا لازم اطلاعات حسابداري كه جهت اخذ بسياري از تصميمات تجاري هستند، اطمينان نسبي مي دهد. در واقع تصميمات مديريت به صورت رويه هاي شركت در مي آيند و اين رويه ها بايد به مقام قسمت هاي شركت ابلاغ و اجراي آن به طور منظم پيگيري شود تا موثر باشند.

سيستم كنترل داخلي نسبت به رعايت رويه هاي پوشيده اطمينان لازم را به وجود مي آورد. كنترل هاي داخلي براي حسابرسان نيز داراي اهميت زيادي است چراكه حسابرسان به كيفيت كنترل هاي داخلي بيشتر از هر عامل ديگري براي تعيين نحوه ي رسيدگي هايشان توجه مي نمايند.

كنترل هاي داخلي حسابداري در برابر كنترل هاي داخلي اداري:

كنترل هاي داخلي حسابداري، كنترل هايي هستند كه به طور مستقيم و قابليت اتكاء مدارك حسابداري و صورت هاي مالي اثر دارند. به عنوان مثال:

تهيه صورت مغايرت بانكي توسط فردي مستقل از مسئول وجوه نقد شركت يك كنترل داخلي حسابداري است كه احتمال در انعكاس مطلوب وجوه نقد در صورت هاي مالي را افزايش مي دهد. اما برخي از كنترل ها در واحدهاي تجاري وجود دارند كه بر صورت هاي مالي تأثيري ندارند و يا تأثيرات اندك است. اين گونه كنترل ها را كنترل هاي داخلي اداري مي نامند كه توسط مديريت جهت دستيابي به كارآيي عملياتي و رعايت رويه هاي مقرر در دواير و قسمت هاي مختلف سازمان برقرار كرده اند.

طبق استانداردهاي حسابرسي، حسابرسان تنها بايد به آن گروه ازكنترل هاي داخلي توجه كنندكه براي پيشگيري يا كشف موارد روية نادرست صورت هاي مالي طراحي شده است. رسيدگي به ساخت / كنترل داخلي براي مقاصد حسابرسي صورت هاي مالي شامل 3 عنصر زير است: 1- محيط كنترلي 2- سيستم حسابداري 3- روش هاي كنترلي

محيط كنترلي:

شامل نگرش كلي، هوشياري و اقدامات مديريت در مورد سيستم كنترل داخلي و ميزان اهميت آن در امور اقتصادي است.

محيط كنترلي اثر بخشي روش هاي خاص كنترلي داخلي را تحت تأثير قرار مي دهد.

عوامل محيط كنترلي شامل طرز تفكر مديريت و نحوه ي اجرايي آن يك طرح منطقي. سازمان روش هاي موثر مديريت نيروي انساني يك سيستم پيش بيني هاي مالي و بودجه يك واحد حسابرسي داخلي و يك كميته ي حسابرسي فعال و همچنين آثار عوامل خارجي مانند قوانين و مقررات لازم الاجرا.

يكي از عوامل محيط كنترلي به عنوان بخشي از سيستم كنترل هاي داخلي طرح سازمان است كه به تفويض اختيار، تقسيم وظايف بين كاركنان اشاره دارد با تفكيك مسئوليت هاي صدور جواز معاملات، دفترداري معاملات و نگهداي و حفاظت از دارايي ها تأكيد مي نمايد.

يك طرح سازماني خوب بايد، علاوه بر بهبود سيستم كنترل داخلي موجب كارآيي بيشتر عمليات نيز بشود زماني كه 2 يا چند دايره در انجام شدن هر معامله اي دخالت دارند كار هر دايره توسط دايره هاي ديگر بررسي مي شود در اين حالت در هر دايره اين انگيزه به وجود خواهد آمد كه نحوه ي عمل موثرتري را از ساير دواير بخواهد از لحاظ تفكيك مسئوليت هيچ فرد يا دايره اي نبايد به تنهايي عهده دار انجام دادن تمامي مراحل يك معامله باشد از طرف ديگر شيوه هاي مديريت نيروي انساني و سياست هاي مربوط به استخدام پرسنل تأثير عمده اي بر موثر بودن محيط كنترلي دارد به نوعي كه مي توان گفت موثر بودن محيط كنترلي به ويژگي هاي كاركنان آن محيط بستگي دارد.

حسابرسي داخلي:

يكي ديگر از اركان اساسي محيط كنترلي حسابرسي داخلي است كه وظيفه ي آن پي جويي و ارزيابي سيستم كنترل داخلي و كارآيي هر يك از بخش هاي واحد تجاري در انجام دادن وظايف محول گزارش يافته خود و ارائه پيش نهادهاي اصلاحي به مديريت ارشد است حسابرسان داخلي مسئول اجراي روش هاي روزمره ي كنترل مانند تهيه ي صورت مغايرت بانك، تطبيق حسابهاي معين يا كل و يا كنترل صحت محاسبات فاكتورها نيستند بلكه آن ها با طراحي و اجراي روش هاي رسيدگي كه كارآيي تقريباً تمام جنبه هاي عملياتي شركت را آزمون گر سطرح بهتري از كنترل داخلي را به وجود مي آورد.

تمايز بين حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل:

هدف حسابرسان مستقل اظهار نظر درباره ي صورت هاي مالي صاحبكار است اما وظيفة حسابرسان داخلي كمك به مديريت واحد تجاري در اداره كردن امور شركت به بهترين وجه هست بنابراين حسابرسان داخلي موثر بودن كنترل هاي داخلي را در دواير، شعبه يا ديگر قسمت هاي مختلف واحد تجاري ارزيابي مي كنند حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلي از لحاظ نحوه ي اجراي رسيدگي هر دو مدارك و روش هاي حسابداري را رسيدگي و كاربرگ هاي حسابرسي را تنظيم مي كنند اما دليل انجام دادن كار و نتايجي كه از آن مي گيرند كاملاً با يكديگر متفاوت است رسيدگي هاي حسابرسان داخلي اغلب شامل حسابرسي عملياتي مي گردد و هدف رسيدگي هايشان تعيين تأثير رويه ها و روش هاي موجود بر كارآيي عمليات واحد تجاري است و محصول نهايي آن گزارش به مديريت است كه در آن پيش نهادهايي براي بهبود نحوه ي انجام دادن عمليات ارائه مي شود.

سيستم حسابداري

سيستم حسابداري شامل روش ها و سوابقي است كه به منظور شناسايي، گرد آوري، تجزيه و تحليل طبقه بندي ثبت و گزارش و عمليات يك واحد اقتصادي و پاسخ گويي در قبال دارايي ها و بدهي هاي آن ايجاد مي شود يك سيستم حسابداري كارا به گونه اي طراحي مي شود كه:

1- كليه معاملات معتبر را تعيين و ثبت كند 2- معاملات را به منظور طبقه بندي مناسب براي گزارشگري مالي به موقع و با جزئيات كافي تعريف نمايد. 3- ارزش معاملات را به گونه اي اندازه گيري كند كه ثبت ارزش پولي مناسب آن را در صورت هاي مالي امكان پذير سازد 4- دوره ي زماني وقوع معاملات را تعيين كند تا بتوان معامله را در دورة حسابداري مناسب ثبت نمود 5- معاملات و موارد افشاي مربوط را به درستي در صورت هاي مالي نشان دهد.

روش هاي كنترل

روش هاي كنترل سياست ها و روش هايي است كه علاوه بر محيط كنترلي و سيستم حسابداري جهت حصول اطمينان منطقي از قابليت دستيابي اهداف عملياتي واحد اقتصادي توسط مديريت استقرار مي يابند به طور كلي روش هاي كنترلي براي تأمين مقاصد زير تعين مي شود:

1- صدور مجوز معاملات و فعاليت ها به نحو صحيح 2- تفكيك مناسب مسئوليت ها 3- مستندات كافي و ثبت معاملات و رويدادها 4- حساب دهي موثر در مورد دارايي ها 5- ارزيابي صحيح و مناسب اقلام ثبت شده

محدوديت هاي سيستم كنترل داخلي

در هر سيستم كنترل داخلي محدوديت هاي داخلي وجود دارد كه ممكن است به دليل بي دقتي يا سهل انگاري برداشت غلط از دستورها، يا ساير عوامل مربوط به رفتار انساني اين اشتباهات رخ دهد. بدون مشاركت فعال هيئت مديره در مديريت شركت (در اداره كردن شركت) و بدون وجود يك واحد حسابرسي داخلي كارآمد مديريت ارشد به آساني مي تواند سيستم كنترل داخلي را زير پا بگذارد لذا در اين شرايط كنترل هاي